എഴുത്ത്
Sidheque VK chennamangallur
 ഗദ്ദാമയെ ഗദ്ദാമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?

സിദ്ധീഖ് ചേന്ദമംഗല്ലൂര്‍
Unable to connect to mysql server: localhost